Avtalsvillkor

Ladda ner villkoren i PDF-format,

Villkor för Fast Elprisavtal, Rörligt Elprisavtal med bindningstid 12 månader och Rörligt elprisavtal utan bindningstid hos AB Helsinge Elhandel. (KONSUMENT)

Villkor för Fast Elprisavtal, Rörligt Elprisavtal med bindningstid 12 månader och Rörligt elprisavtal utan bindningstid hos AB Helsinge Elhandel. (FÖRETAG)

eller läs dem direkt här nedan:

Villkor för Fast Elprisavtal, Rörligt Elprisavtal med bindningstid 12 månader och Rörligt elprisavtal utan bindningstid hos AB Helsinge Elhandel. (KONSUMENT)

 1. Avtalets ingående och giltighet

Detta avtal är giltigt från den dag Helsinge Elhandel accepterat kundens beställning. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Kunden svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag. 

 1. Allmänna Avtalsvillkor

Utöver avtalet tillämpas branschens vid var tid gällande Allmänna Avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Vid eventuell motsättning har avtalets villkor företräde. 

 1. Villkor och priser

Vid var tid gällande avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser erhålls dessa via Helsinge Elhandels kundtjänst eller webbplats. Aktuella ”Avtalsvillkor” och ”Allmänna avtalsvillkor” finns att läsa/hämta hem på http://helsingeelhandel.se/elavtal/allmanna-och-sarskilda-avtalsvillkor/ eller genom att kontakta vår kundtjänst. 

 1. Skatter och övriga avgifter

Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Helsinge Elhandel har rätt att löpande justera dessa kostnader utan föregående underrättelse, även under en innevarande bindningstid. Detsamma ska gälla om Helsinge Elhandels kostnad för elcertifikat ändras på grund av ändrad kvotplikt. 

 1. Reklamation och tvist

Reklamation görs i första hand till Helsinge Elhandels kundtjänst som omhändertar ärendet. Löses inte ärendet till belåtenhet kan en fortsatt tvist prövas utanför domstol via Allmänna reklamationsnämnden. 

 1. Anpassning till lagar m.m.

Skulle någon bestämmelse i avtalet vara eller bli ogiltig, skall detta inte påverka giltigheten av avtalets övriga delar.

Innehållet i avtalet skall därvid jämkas i nödvändig omfattning för att undanröja ogiltigheten, varvid utgångspunkten skall vara att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i avtalet. 

 1. Avtal om Fast Elpris.

Avtalet innebär bundet elpris enligt angivna villkor, löptid och aktuellt elområde. Fram till avtalstidens utgång har kunden rätt att för tiden efter avtalstidens utgång välja ny period med fastprisavtal eller att övergå till ett obundet rörligt elprisavtal eller rörligt elprisavtal med bindningstid 12 månader. Helsinge Elhandel informerar kunden om nytt avtalsförslag senast 60 dagar innan avtalstiden löper ut. Om inget nytt avtal tecknats före avtalets slut och ingen part har sagt upp avtalet överförs abonnemanget till Helsinge Elhandels obundna rörliga elprisavtal med dess villkor. Vinterprissäkringsavtalet övergår automatiskt till AB Helsinge Elhandels obundna rörliga elprisavtal, med dess villkor, om inget annat val gjorts innan avtalets slut.

 1. Uppsägning av avtal om Fast Elpris.

Avtalet kan endast sägas upp vid avtalets slut eller vid flytt. 

 1. Avtal om Rörligt Elpris, 12 månader.

Avtalet gäller 12 månader från leveransstart, därefter tillsvidare med en löpande uppsägningstid på 2 månader. Avtalet innebär att elpriset fastställs för en kalendermånad i taget. Priset utgörs av Helsinge Elhandels inköpspris för el under aktuell kalendermånad. För timmätta anläggningar är månadspriset ett vägt medelpris av entimmespriserna och faktisk uppmätt förbrukning. Till elpriset tillkommer avtalat påslag samt vid var tid gällande elcertifikat, lagstadgade skatter och avgifter. Helsinge Elhandel äger rätt att höja påslag och fast årsavgift efter besked om detta meddelats kund 60 dagar innan höjning träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Avtalet kan när som helst till kommande månadsskifte ändras till ett avtal om fast elpris.

 1. Avtal om Rörligt Elpris, obundet.

Avtalet gäller tillsvidare från leveransstart med en löpande uppsägningstid på 2 månader. Avtalet innebär att elpriset fastställs för en kalendermånad i taget. Priset utgörs av Helsinge Elhandels inköpspris för el under aktuell kalendermånad. För timmätta anläggningar är månadspriset ett vägt medelpris av entimmespriserna och faktisk uppmätt förbrukning. Till elpriset tillkommer avtalat påslag samt vid var tid gällande elcertifikat, lagstadgade skatter och avgifter. Helsinge Elhandel äger rätt att höja påslag och fast årsavgift efter besked om detta meddelats kund 60 dagar innan höjning träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Avtalet kan när som helst till kommande månadsskifte ändras till ett avtal om fast elpris.

 1. Uppsägning av avtal i förtid.

Om kunden säger upp avtalet i förtid av annan anledning än flytt äger Helsinge Elhandel rätt att ta ut en avtalsbrottsavgift från kunden.

Om fastprisavtalet sägs upp innan leveransen påbörjats beräknas avgiften till 10 % av avtalat elpris (ej momspliktigt) för kundens uppskattade förbrukning för hela avtalsperioden, med tillägg för fasta elavgifter. Om fastprisavtalet sägs upp då leveransen påbörjats beräknas avgiften till 20 % av avtalat elpris (ej momspliktigt) för kundens uppskattade förbrukning för den kvarvarande avtalsperioden, med tillägg för fasta elavgifter.

Om rörligt elprisavtal med bindningstid 12 månader sägs upp innan bindningstidens slut debiteras 500 kr (ej momspliktigt).

Om rörligt elprisavtal avslutas innan uppsägningstidens slut debiteras 200 kr (ej momspliktig).

 1. Kreditprövning.

Helsinge Elhandel äger rätt att vid avtalstecknandet och vid behov under avtalets giltighetstid göra sedvanlig kreditprövning. Helsinge Elhandel förbehåller sig rätten att vid bristfällig kreditvärdighet häva avtalet eller inkräva godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt försäljning.

 1. Överlåtelse av avtal.

Kunden medger att Helsinge Elhandel, på oförändrade villkor, kan överlåta detta avtal på annan elleverantör. Kunden äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan utan AB Helsinge Elhandels medgivande.

 

 

Villkor för Fast Elprisavtal, Kombi-elprisavtal, Rörligt Elprisavtal med bindningstid 12 månader och Rörligt elprisavtal utan bindningstid hos AB Helsinge Elhandel (”Helsinge Elhandel”). FÖRETAG

Gällande från och med 2017-02-01 

 1. Avtalets ingående och giltighet

Detta avtal är giltigt från den dag Helsinge Elhandel accepterat kundens beställning. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Kunden svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag. 

 1. Allmänna Avtalsvillkor

Utöver avtalet tillämpas branschens vid var tid gällande Allmänna Avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare. Vid eventuell motsättning har detta avtalets villkor företräde. 

 1. Villkor och priser

Vid var tid gällande avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser erhålls dessa via Helsinge Elhandels kundtjänst eller webbplats. Aktuella ”Avtalsvillkor” och ”Allmänna avtalsvillkor” finns att läsa/hämta hem på http://helsingeelhandel.se/elavtal/allmanna-och-sarskilda-avtalsvillkor/ eller genom att kontakta vår kundtjänst 

 1. Skatter och övriga avgifter

Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Helsinge Elhandel har rätt att löpande justera dessa kostnader utan föregående underrättelse, även under en innevarande bindningstid. Motsvarande gäller kostnader som åläggs AB Helsinge Elhandel av en tredje part med monopolliknande ställning, som med bindande verkan kan påföra AB Helsinge Elhandel och andra aktörer på elmarknaden avgifter och andra kostnader för elleveransen. Detsamma ska gälla om Helsinge Elhandels kostnad för elcertifikat ändras på grund av ändrad kvotplikt. 

 1. Reklamation och tvist

Reklamation görs i första hand till Helsinge Elhandels kundtjänst som omhändertar ärendet. Löses inte ärendet till belåtenhet kan en fortsatt tvist prövas utanför domstol via Allmänna reklamationsnämnden. 

 1. Anpassning till lagar m.m.

Skulle någon bestämmelse i avtalet vara eller bli ogiltig, skall detta inte påverka giltigheten av avtalets övriga delar.

Innehållet i avtalet skall därvid jämkas i nödvändig omfattning för att undanröja ogiltigheten, varvid utgångspunkten skall vara att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i avtalet. 

 1. Avtal om Fast Elpris.

Avtalet innebär bundet elpris enligt angivna villkor, löptid och aktuellt elområde. Fram till avtalstidens utgång har kunden rätt att för tiden efter avtalstidens utgång välja ny period med fastprisavtal eller att övergå till ett obundet rörligt elprisavtal eller rörligt elprisavtal med bindningstid 12 månader. Helsinge Elhandel informerar kunden om nytt avtalsförslag senast 60 dagar innan avtalstiden löper ut. Om inget nytt avtal tecknats före avtalets slut och ingen part har sagt upp avtalet överförs abonnemanget till Helsinge Elhandels obundna rörliga elprisavtal med dess villkor. Vinterprissäkringsavtalet övergår automatiskt till AB Helsinge Elhandels obundna rörliga elprisavtal, med dess villkor, om inget annat val gjorts innan avtalets slut.

 1. Uppsägning av avtal om Fast Elpris.

Avtalet kan endast sägas upp vid avtalets slut eller vid flytt. 

 1. Avtal om Rörligt Elpris, 12 månader.

Avtalet gäller 12 månader från leveransstart, därefter tillsvidare med en löpande uppsägningstid på 2 månader. Avtalet innebär att elpriset fastställs för en kalendermånad i taget. Priset utgörs av Helsinge Elhandels inköpspris för el under aktuell kalendermånad. För timmätta anläggningar är månadspriset ett vägt medelpris av entimmespriserna och faktisk uppmätt förbrukning. Till elpriset tillkommer avtalat påslag samt vid var tid gällande elcertifikat, lagstadgade skatter och avgifter. Helsinge Elhandel äger rätt att höja påslag och fast årsavgift efter besked om detta meddelats kund 60 dagar innan höjning träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Avtalet kan när som helst till kommande månadsskifte ändras till ett avtal om fast elpris.

 1. Avtal om Rörligt Elpris, obundet.

Avtalet gäller tillsvidare från leveransstart med en löpande uppsägningstid på 2 månader. Avtalet innebär att elpriset fastställs för en kalendermånad i taget. Priset utgörs av Helsinge Elhandels inköpspris för el under aktuell kalendermånad. För timmätta anläggningar är månadspriset ett vägt medelpris av entimmespriserna och faktisk uppmätt förbrukning. Till elpriset tillkommer avtalat påslag samt vid var tid gällande elcertifikat, lagstadgade skatter och avgifter. Helsinge Elhandel äger rätt att höja påslag och fast årsavgift efter besked om detta meddelats kund 60 dagar innan höjning träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Avtalet kan när som helst till kommande månadsskifte ändras till ett avtal om fast elpris.

 1. Kombinations elpris

Vid fördelning mellan fast och rörligt elpris skall avropad volym/månad framgå av avtalets specifikation. Fast resp. rörlig del gäller enligt dessa villkor. Detta elavtal erbjuds endast till anläggningar som har större förbrukning än 500 000 kWh/år.

 1. Uppsägning av avtal i förtid.

Om kunden säger upp avtalet i förtid av annan anledning än flytt äger Helsinge Elhandel rätt att ta ut en avtalsbrottsavgift från kunden.

Om fastprisavtalet sägs upp innan leveransen påbörjats beräknas avgiften till 15 % av avtalat elpris (ej momspliktigt) för kundens uppskattade förbrukning för hela avtalsperioden, med tillägg för fasta elavgifter. Om fastprisavtalet sägs upp då leveransen påbörjats beräknas avgiften till 25 % av avtalat elpris (ej momspliktigt) för kundens uppskattade förbrukning för den kvarvarande avtalsperioden, med tillägg för fasta elavgifter.

Om rörligt elprisavtal med bindningstid 12 månader sägs upp innan bindningstidens slut debiteras 500 kr/100 MWh/år (ej momspliktigt).

Om rörligt elprisavtal avslutas innan uppsägningstidens slut debiteras 200 kr/100 MWh/år (ej momspliktig).

 1. Kreditprövning.

Helsinge Elhandel äger rätt att vid avtalstecknandet och vid behov under avtalets giltighetstid göra sedvanlig kreditprövning. Helsinge Elhandel förbehåller sig rätten att vid bristfällig kreditvärdighet häva avtalet eller inkräva godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt försäljning.

 1. Överlåtelse av avtal.

Kunden medger att Helsinge Elhandel, på oförändrade villkor, kan överlåta detta avtal på annan elleverantör. Kunden äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan utan AB Helsinge Elhandels medgivande.

Comments are closed.