All vår försäljning av el i Sverige har sitt ursprung från Vatten-El, Sol-El och Sop-El, vilka alla är förnybara energikällor.

Vatten-El består till 100 % av vattenkraftsproducerad elenergi.
Kraftvärme-El består till 100 % av kraftvärmeproducerad elenergi.
Sol-El består till 100 % av elproduktion från solanläggningar i Hälsingland.

Helsinge-El, 100% förnybar el, en mix av lokalproducerad el från de ovanstående kraftslagen vatten, sol och kraftvärme samt EPD-märkt vattenkraft från Luleälv.

Helsinge Elhandels totala försäljning

Helsinge Elhandels totala försäljning

Diagrammet här ovan visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning fördelad på förnybar el, fossila bränslen respektive kärnkraftsel. I vårt fall är detta enbart förnybar energi.
Vi köper in ursprungsgarantier för all vår elförsäljning.

Av all den el som såldes under 2018, levererades 94,3 % Vatten-El och 5,7 % Sop-El.
Vatten-El är 100 % vattenkraft. 41,1 % producerades i Edsbyns Elverks kraftstationer utmed Voxnan, resterande 58,9 % kom från Lule älv, vars produktion är EPD-certifierad.
Sop-El är 100 % biobränsle från Bollnäs Energis kraftvärmeverk.

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vatten-El

Co2-utsläpp:
0 g/kWh

Utbränt radioaktivt uranbränsle:
0 g/kWh

Lokalt producerad el
Den kraftproduktion som sker i Edsbyns Elverks kraftstationer utmed Voxnan.


Lule älv
Kraftproduktionen i Lule älv är deklarerad enligt EPD®-systemet och är granskad av en oberoende tredje part.

Miljöpåverkan av vår försäljning av Sol-El

Co2-utsläpp: 
0 g/kWh

Utbränt radioaktivt uranbränsle:
0 g/kWh

Lokalt producerad el
Den el som produceras från Sol-El kommer från flera produktionsanläggningar i Hälsingland. Den största anläggningen finns på flygfältet i Hudiksvall, övrig Sol-El kommer från mikroproducenter runt om i Hälsingland.Miljöpåverkan av vår försäljning av Kraftvärme-El

Co2-utsläpp:
160,7 g/kWh

Utbränt radioaktivt uranbränsle:
0 g/kWh

Lokalt producerad el
Den kraftproduktion som sker i Bollnäs Energis kraftvärmepanna i Säverstaverket i Bollnäs.